Súkromné gymnázium

Batkova 2
841 01  Bratislava

Súkromné gymnázium Cogitatio

ŠTÚDIUM   UMOŽŇUJEME   ŠTUDENTOM  Z  CELÉHO  SLOVENSKA aj  zo zahraničia v dennej forme štúdia, v štúdiu popri zamestnaní, a to v diaľkovej, večernej a dištančnej a korešpondenčnej forme štúdia - konzultácie a úlohy cez internet, písomné a ústne skúšky na pôde školy v dohodnutých termínoch.  

     Prijímacie konanie na štúdium   prebieha na základe individuálneho vstupného pohovoru, preukázania študijných výsledkov a intelektuálnych schopností a osobnostných kvalít žiakov.

V dennej forme štúdia je poskytovaná výchova a vzdelávanie aj formou INDIVIDUÁLNYCH  ŠTUDIJNÝCH  PROGRAMOV, zohľadňujúcich  podmienky žiakov k štúdiu, mimoškolské aktivity, pobyt mimo územia republiky, poruchy učenia  a zdravotné znevyhodnenia, a tiež iné požiadavky žiakov a rodičov. 

Informácie o štúdiu a podmienkach prijatia na štúdium poskytujeme aj na tel. čísle: 0904 971 857.

V diaľkovej forme štúdia  výučba sa uskutočňuje vždy  v utorok  od 13.50 do 20.30  hodiny.

Vo večernej forme  štúdium   prebieha dvakrát v týždni: v utorok a v stredu.

ZAPISUJEME  NA ŠTVORROČNÉ denné a diaľkové  (2- alebo 4- ročné) ŠTÚDIUM

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK na štúdium so študijným priemerom nad 1,5 prijímací pohovor. Prijímame aj študentov do vyšších ročníkov dennej formy štúdia (prestup).

Zápis sa koná na základe vopred telefonicky dohodnutého termínu.

K zápisu je potrebné predložiť:

riadne vyplnenú prihlášku na štúdium na strednej škole,

kópiu vysvedčenia posledného ukončeného ročníka a za prvý polrok  9. ročníka ZŠ,

dve forografie (vo formáte na doklady),

životopis.

Pre absolventov SOU výučný list a ročníkové vysvedčenia (originál a kópie).

Viac informácií na: 0904 971 857

     Súkromné gymnázium Cogitatio bolo zaradené do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky dňa 27. januára 2003. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

        Výchovnovzdelávací proces je prípravou na štúdium na vysokej škole. Vychádza z humanizujúcich trendov vo výučbe; v popredí záujmu je študent, rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych a emocionálych schopností, vedomostí zručností a návykov, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch, zbehlosť v moderných informačných technológiách.

     Tešíme sa záujmu študentov, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky. S prípadnými problémami v štúdiu či v správaní si vieme poradiť vhodným pedagogicko-psychologickým prístupom. Máme skúsenosti a dobré výsledky v individuálnom prístupe so žiakmi s rôznymi vývinovými poruchami učenia. 

      Vyučujú kvalifikovaní učitelia. Dôraz je kladený na individuálny prístup k študentom. Výučba prebieha v málopočetných študijných skupinách, kde sa darí rozvíjať systematické štúdium, zodpovedný prístup k študijným povinnostiam, priateľskú atmosféru medzi študentmi a spolupatričnosť ku kolektívu. V čase mimo výučby rozvíjame voľnočasové aktivity zamerané na relax aj doplňujúce vzdelávanie.

Uskutočňujeme rôzne formy štúdia

 pre študentov z celého Slovenska, a tiež zo zahraničia.

          Na štúdium prijímame bez prijímacích škúšok do študijného priemeru 1,5 na dennú formu štúdia. V štúdiu popri zamestnaní  na základe osobného vstupného pohovoru so záujemcom o štúdium.

     Prijatie na štúdium je potvrdené Zmluvou o zabezpečení štúdia.  Poplatok v rámci úkonov prijímacieho konania je 40,-EUR.

Podmienkou prijatia:

  • štvorročné štúdium v dennej a diaľkovej forme - úspešné ukončenie 9. ZŠ,
  • na dvojročné a štvorročné štúdium popri zamestnaní – ukončenie stredného odborného učilišťa alebo základnej školy,
  • na štúdium jednotlivých predmetov - úspešné ukončenie 9.roč. ZŠ. 
    Na štúdium môžeme prijať  20 študentov na denné štúdium a 20 študentov na  štúdium popri zamestnaní.

Študijný odbor 7902 J gymnázium. Posilnená je výučba cudzích jazykov, spoločenskovedných disciplín a informatiky.

K prijímaciemu konaniu je potrebné predložiť:

riadne vyplnenú prihlášku na štúdium na strednú školu popri zamestnaní,

kópiu výučného listu, kópie ročníkových vysvedčení, životopis, 2 fotografie.

Výška školného a patieb spojených so štúdiom platná od 1. júna 2017 pre novoprijatých:

  • pre 4-ročné denné gymnaziálne štúdium je školné 200,-(dvesto) eur za mesiac,
  • zápisné na školský rok v dennej forme štúdia je 200,-(dvesto) eur, 
  • v diaľkovej forme štúdia a v štúdiu jednotlivých predmetov je školné 1.200,-EUR, zápisné na každý školský rok je 200,-EUR.
  • vo večernej forme a v dištančnej forme štúdia je školné 1.400,-EUR, zápisné na každý rok štúdia je 200,- EUR.

Možnosti uplatnenia absolventov: v štúdiu na vysokej škole, v organizáciách v súkromnej podnikateľskej sfére, v štátnej správe a v rôznych inštitúciách spoločenského života.

Ďalšie informácie. Pri gymnáziu pôsobí aj Súkromná obchodná akadémia Cogitatio, ktorá v prípade 10 zapísaných študentov poskytuje dennú formu štvorročného štúdia v študijnych odboroch škola podnikania a obchodná akadémia a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium a Súkromná jazyková škola Cogitatio, ktorá realizuje výučbu v kurzoch cudzích jazykov pre širokú verejnosť, a  bezplatne uskutočňuje jazykové kurzy pre študentov Súkromného gymnázia Cogitatio.

 Deň otvorených dverí: podľa záujmu