Obchodná akadémia


Bratislava

Súkromná obchodná akadémia Cogitatio je zaradená do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2006. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

Škola je ponúknutá na predaj od septembra 2018. Záujemcovia o prevádzkovanie školy môžu kontaktovať zriaďovateľa: Cogitatio-M, s.r.o.: cogitatio.ml@gmail.com 

V ďalšom školskom roku s možnými úpravami nového vlastníka - zápis na DENNÚ, DIAĽKOVÚ a VEČERNÚ  formu štúdia  v študijných odboroch:

6341 6 škola podnikania,

6317 6 obchodná akadémia.

Škola má právo poskytovať dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijných odboroch:

6292 6 00 hospodárska informatika,

6851 7 00 sociálno-právna činnosť,

6314 7 00 cestovný ruch.

Konzultačná výučba prebieha jeden deň v týždni, a to v popoludňajších a večerných hodinách.

Uchádzači o štúdium predložia:

1. riadne vyplnenú prihlášku na štúdium na strednej škole popri zamestnaní (z predajní ŠEVT),

2. životopis,

3. kópie vysvedčení zo stredoškolského štúdia,

4. overenú kópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr do 15. septembra),

5. dve fotografie (vo formáte na osobné doklady).

V školskom roku 2018/2019 plánujeme prijať 20 študentov.

Platby spojené so štúdiom sa uhrádzajú priamo pri podpise zmluvy o zabezpečení štúdia:

pre dennú formu štúdia:

- zápisné na školský rok je  100,-EUR,

- školné na mesiac je 100,-EUR,

pre diaľkové, večerné štúdium a pomaturitné kvalifikačné štúdium:

- zápisné je 100,-EUR,

- školné na každý školský rok je 1000,-EUR.

Uplatnenie absolventov:

- v rôznych oblastiach spoločenskej praxe a v súkromnej sfére,

- v ďalšom štúdiu na vysokej škole v uvedených alebo príbuzných študijných odboroch.