Obchodná akadémia

Batkova 2
841 01  Bratislava

Súkromná obchodná akadémia Cogitatio je zaradená do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2006. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

ZAPISUJEME  už na DENNÚ, DIAĽKOVÚ a VEČERNÚ  formu štúdia  v študijných odboroch:

6341 6 škola podnikania,

6317 6 obchodná akadémia

na školský rok 2018/2019.

Škola poskytuje dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijných odboroch:

6292 6 00 hospodárska informatika,

6851 7 00 sociálno-právna činnosť,

6314 7 00 cestovný ruch.

Konzultačná výučba prebieha jeden deň v týždni, a to v popoludňajších a večerných hodinách.

Uchádzači o štúdium predložia:

1. riadne vyplnenú prihlášku na štúdium na strednej škole popri zamestnaní (z predajní ŠEVT),

2. životopis,

3. kópie vysvedčení zo stredoškolského štúdia,

4. overenú kópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr do 15. septembra),

5. dve fotografie (vo formáte na osobné doklady).

V školskom roku 2018/2019 plánujeme prijať 20 študentov.

Platby spojené so štúdiom sa uhrádzajú priamo pri podpise zmluvy o zabezpečení štúdia:

pre dennú formu štúdia:

- zápisné na školský rok je  200,-EUR,

- školné na mesiac je 150,-EUR,

pre diaľkové, večerné štúdium a pomaturitné kvalifikačné štúdium:

- zápisné je 200,-EUR,

- školné na každý školský rok je 1200,-EUR.

Uplatnenie absolventov:

- v rôznych oblastiach spoločenskej praxe a v súkromnej sfére,

- v ďalšom štúdiu na vysokej škole v uvedených alebo príbuzných študijných odboroch.